Klubbens historie

Silkeborg Badminton Klub 1942-2001 - Fra dengang til nu...

Forfattet i oktober 2001 af Ole Christjansen

Silkeborg Badminton Klub blev startet 28. Januar 1942, og ved at studere gamle og nuværende forhandlingsprotokoller kommer man frem til, at klubben gennem årene har haft 13 forskellige formænd – der var dog ret stor udskiftning i starten, idet man havde 6 forskellige på denne post de første 3 år.

Klubbens stiftende generalforsamling blev afholdt 28.1.42, og den første formand hed Leo Hellebert, bestyrelsen bestod i øvrigt af Helge Christiansen, Agner Busborg, Martha Houlberg ogPeter Møballe.- iflg. Silkeborg Avis den 29. januar 1942 kostede det et indskud på kr. 3,- at blive medlem, og kontingentbetalingen var kr. 3,- pr. måned, men så havde man også krav på en single- og en doubletime om ugen !!!. Leo Hellebert forlod byen allerede kort efter, og ved den første ordinære generalforsamling fredag den 27.2.42 valgtes Agner Brusborg til formand, og bestyrelsen – Mødet blev i øvrigt afbrudt af luftalarm og genoptaget lørdag !!! aften den 28.2.42.

Allerede i september måned samme år holdes generalforsamling igen, og klubben skifter endnu engang ud i formandsstolen – nu hedder han Otto Munck.

Den 7.1.43 besluttes det at give et bidrag til driften af Idrætshøjskolen i Vejle ved køb af 1 mursten pr. medlem – det blev til i alt kr. 15,- !!

Første "store" stævne blev afholdt 16.3.43 i Sønderport, hvor der blev spillet mod Grauballe – resultatet fremgår ikke af protokollen – men man taler 21.10.43 i et andet referat om en revancekamp !

Den 24.9.43 får klubben igen ny formand Peter Møballe. – Her indvælges klubbens nuværende (2001) eneste æresmedlem Jens Thuesen i bestyrelsen. – Dengang var der ingen, der kunne vide, at der skulle gå 43 år før Jens sagde stop !!

Årene igennem har man talt meget om egen hal – første byggefond oprettes i april 1944, men 11 år efter i 1955 beslutter man at købe præmieobligationer for pengene (kr. 450,-).

I årene 1944-47 skifter klubben formand 5 gange. – Ejner Østergaard afløser Peter Møballe 7.9.44 og overlader posten et år efter til A. Vilner, som i efteråret 1945 forlader byen, og AgnerBusberg overtager posten indtil næste generalforsamling i september måned, og nu er Ejner Østergaard igen ved roret. – Det varer dog kun endnu et år før han afløses af Alfred Eriksen den 14.8.47.


Alfred Eriksen

styrer klubben i 6 år – flere sjove oplevelser får man når referaterne gennemlæses – bl.a. kan læses, at formanden og næstformanden bliver pålagt at hellige sig deres familier noget mere !! – og fra et møde i nov. 1950 fremgår det – at Jens Thuesen snakker for meget !! – Senere fremgår det, at samme Jens beslaglægger alle klubbens damer til 1. holdet – de andre hold må så klare sig bedst muligt !!

Jens Thuesen

overtager formandsposten i september 1953 og sidder på denne post i 7 år. Ifølge referaterne fra bestyrelsesmøderne har TV en stor plads ved møderne i årene 58-60, hvor Jens T. åbenbart var blandt de første, som fik fjernsyn, og det ville de andre gerne se.

Jens Thuesen

overlader posten som formand i oktober 1960 til E. Gertov, og overtager igen selv posten som kasserer. – Året efter vælges igen ny formand, og mange af klubbens nuværende medlemmer vil nok huske denne periode med Kaj Jensen i spidsen for klubben, hvor han blev i 6 år.

I Kaj Jensens

formandstid støder man på 2 navne, som senere kom til at betyde meget for SBK. Knud Morthensen bliver valgt ind i bestyrelsen i oktober 1961, og bortset fra 2 år fra 63-65 sidder han uafbrudt til april 1988 – alle årene som sekretær, så Knuds håndskrift lærer man efterhånden at læse i protokollerne.

I december 1965 bliver en anden senere kendt person indvalgt i bestyrelsen – nemlig Jørgen Olsen. To år efter overtager Jørgen formandsposten, og viger ikke derfra før han og Knud Morthensen går af i april 1988. – 21 år med samme formand og sekretær tyder jo på en vis stabilitet i klubben, og at JensThuesenindtil 1986 virker som kasserer er jo kun en yderligere understregning af en godt arbejdende bestyrelse.

I januar 1969 er snakken om egen hal igen aktuel – man ansøger om at måtte bygge ved siden af den nuværende Vestergadehal – men får kommunal afslag, hvilket man i øvrigt også gjorde i 1988, da et tilsvarende projekt var på tale. – Man indleder i 1969 forhandling med det daværende Gødvad Sogneråd, og har et fuldt færdigt projekt færdigt til at bygge, men som Knud Morthensen skriver

"Nu begynder problemerne at melde sig – Kommunesammenlægningen 1.4.70 betyder, at samtlige sportshalprojekter i omegnskommunerne er indstillet indtil videre. Tegningerne til den nye hal har vi liggende, men hvornår bliver det en realitet – Næppe før efter 1.4.70, - og måske i værste fald aldrig !!!!

Generalforsamlingerne i SBK har nu aldrig samlet mange medlemmer – 30.9.70 fortæller referatet om 14 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen 3.1.77 læser man om et andet bestyrelsesmedlem, som senere bliver et kendt badmintonnavn på ledersiden – nemlig DBF`s nuværende (2001) formand – Hans HenrikFløe, hvis første opgave i SBK bliver i festudvalget. – Den 11.12.78 har klubben 578 medlemmer og familien Olsener den store drivkraft – Lisbeth, Hans Henrik, Birgitte og Jørgen er alle på den ene eller anden måde involveret i arbejdet – Man ser også her senere kendte spillere og ledere nævnt – Anette Ravnholt, Per Thuesen og Niels Erik Kofoed – der bliver igen nedsat et haludvalg, hvor Chr. Ågard er foregangsmanden.

I Juni 1980 stifter man Badmintonfonden af 1980 – en fond som skal støtte badmintonsporten i Silkeborg Badminton Klub.

De næste år stiger medlemstallet støt og topper i 1985 med 661 medlemmer, hvorefter det støt og roligt går tilbage i takt med nedskæringerne i timetallene i hallerne. Klubben har flere gange gjort indsigelse mod den fordelingsnøgle, der ligger til grund for fordeling af timerne, men uden at kunne trænge igennem med sit budskab.

Foråret 1986 anvendes til flere møder for at forme klubbens idè og målsætning – der bliver udarbejdet en egentlig organisationsplan og målsætning for klubben. – Primus motor i dette arbejde var Hans Ole Pedersen og Ole Christjansen, som på dette tidspunkt begge virkede i bestyrelsen – dog uden at være valgt. – Det blev de dog begge i april 1986,og det skulle senere vise sig, at netop deres teamwork blev drivkraften i mange store opgaver. – På generalforsamlingen i 1986 går klubbens mangeårige kasserer Jens Thuesen af efter 43 år i bestyrelsen, og bliver samtidig udnævnt til klubbens første æresmedlem – i skrivende stund 2001 også det eneste.

Klubben får nu gang i eget klubblad – Outside – 3 kvindelige redaktører får godt gang i dette blad, som jo stadig udgives af klubben.

7. april 1988 holdes et stort opvisningsstævne i Silkeborg Hallerne – SDS Master Class, hvor 500 tilskuere så toppen af Dansk badminton.

På generalforsamlingen senere i april måned går Jørgen Olsen af efter 23 år i bestyrelsen – heraf de 21 år som formand – Jørgens sekretær gennem alle årene, Knud Morthensen, vælger også at stoppe, og Ole Christjansen bliver valgt til ny formand.

Som det kan læses i dette udpluk af forhandlingsprotokollerne, har det været klubbens ønske gennem mange år, at få foden under egen hal – det arbejdes der også meget alvorligt med i 1990, hvor der arbejdes på et stort projekt med forskellige idrætsgrene – placeringen var i øvrigt hvor det senere Landsstævnestadion i 1998 kom til at ligge – man var meget langt med dette projekt, men hvor det i 1970 var Kommunesammenlægningen, som satte en stopper for halbyggeriet, så var det nu den nye Folkeoplysninglov, som var den egentlige årsag til, at Kommunen vendte tommelfingeren nedad.

I 1990 begyndte også forberedelserne til festligholdelse af klubbens 50 år jubilæum i 1992. – Klubben ansøgte DBF om at måtte afholde et stort stævne, og fik tildelt de danske mesterskaber for seniorer DM `92.

Dette mesterskab blev en stor mundfuld for den daværende bestyrelse – men gennem mange timers forberedelse lykkedes det af få afholdt et flot DM `92, som klubben fik megen ros for. – DM `92 blev afholdt 31. Januar-2. februar 1992, og klubben benyttede så lejligheden til at markere sit jubilæum den 1.2.92 med reception i Silkeborg Hallerne unde DM `92 og stor fest for deltagerne og klubbens medlemmer om aftenen. – At SBK også tjente en god skilling til klubkassen, var jo kun en yderligere bekræftelse af, at det var en god idè med et sådant stævne.

Det store arbejde satte sine spor – en gennem flere år godt arbejdende bestyrelse blev skilt, da flere måtte sige stop efter det store arbejde – bl.a Hans Ole Pedersen – men det skulle vise sig, at næsten alle igen meldte sig under fanerne, da der blev kaldt på dem 4 år senere.

Sportsligt blev jubilæumsåret 1992 så det år, hvor SBK endelig fik sit store ønske opfyldt – efter mange år som "den evige to`er" i serie 1 under ØBD, blev det nu til oprykning til Jyllandsserien – og sørme om ikke det lykkedes med endnu en oprykning året efter til Danmarksserien !! – Her befinder holdet sig stadig (2001) – om end det har været på et hængende hår flere gange.

Bestyrelsen havde nu fået "blod på tanden", og efter en del diskussion – alle kunne jo huske det store arbejde med DM `92 - blev det besluttet at se sig om efter et stort arrangement 4 år efter i 1996 – i forbindelse med Silkeborg by`s 150 års jubilæum.

Der blev søgt om at måtte afholde Danish Open, men det endte med, at vi fik tildelt Badminton VM Ungdom `96 eller som det officielt hed World Junior Championships `96 – dette stævne blev afholdt i Silkeborg Hallerne 19.-24. November 1996 – Havde DM `92 givet arbejde til bestyrelsen og mange af klubbens medlemmer, så skal jeg love for, at Badminton VM Ungdom `96 var en meget stor mundfuld. - Igen fik klubben stor ros for afholdelse af dette verdensmesterskab for U19 spillere – i øvrigt det største IBF arrangement nogensinde og første gang det blev afholdt uden for Østen – og med 500 deltagere fra ikke mindre end 54 lande var det en stor opgave for de ca 200 hjælpere og liniedommere, men arbejdet blev klaret til alles tilfredshed – igen med en god skilling til SBK`s klubkasse. – Som bestyrelsens forlængede arm blev arbejdet med Badminton VM Ungdom `96 lagt i hænderne på en styregruppe bestående af:


Leif R. Hansen, Mads Miltersen, Steen Hagengaard, Hans Ole Pedersen og Ole Christjansen

Det blev denne gruppes opgave at "forestå den overordnede ledelse af SBK`s opgaver ved UVM`96", og man var bl. a. ansvarlig for "at uddelegere opgaver og ansvarsområder til de nedsatte udvalg og grupper". – En stor opgave, som blev klaret til UG.- Det var også ved dette arrangement, at man for første gang stiftede rigtig bekendtskab med et nyt navn – Mikael Krintel, der kort før stævnet, måtte overtage de fleste af Mads Miltersen opgaver – og gjorde det flot !! -

Gennem årene har SBK haft samarbejde med flere klubber i udlandet. – Det startede med Østrig, videre over forskellige klubber i London, og i efteråret 1994 blev kimen lagt til et venskab med en badmintonklub i Silkeborgs tyske venskabsby Kaiserslautern. – I 1995 fik klubben så for første gang besøg fra "Badmintonverein Kaiserslautern-Dansenberg e.V."

Det har senere udviklet sig til flere besøg, - både i Silkeborg og i Kaiserslautern – og mange personlige venskaber er blevet skabt. – Et synligt bevis på glæden ved at være sammen, var da to tyske spillere tog ophold i Silkeborg under UVM `96, og hjalp til under stævnet.

Der sker igen en del udskiftning i bestyrelsen – bl.a. kniber det med at få stabilitet på kassererposten, men i 1997 blev Mikael Krintel så valgt ind i bestyrelsen, og overtog posten som kasserer.

Efter det meget arbejde med Badminton VM Ungdom `96, holdt klubben lidt "lav profil", og først under DGI Landsstævnet i Silkeborg i 1998, blev der igen kaldt på medlemmerne for at hjælpe til med at styre indkvarteringen på Gødvad Skole.

På generalforsamlingen april 1999 bliver Ole Christjansen, efter 11 år i formandsstolen og 13 år i bestyrelsen, afløst af Mikael Krintel, som også i dag (2001) sidder på denne post.

Som det kan ses er der 5 personer, som har siddet i formandsstolen gennem længere perioder – nemlig Alfred Eriksen, Jens Thuesen, Kaj Jensen, Jørgen Olsen og Ole Christjansen, og uden at forklejne de andres indsats, må man vel helt klart fremhæve Jens Thuesen og Jørgens Olsens store indsats for klubben i en meget lang årrække.

Denne gennemgang af SBK`s historie blev i store træk meget en fortælling om de formandsskift, der har været gennem årene, men som jeg håber det også fremgår, så kan arbejdet som formand ikke klares uden en meget stor indsats fra mange andre i klubben – både i og udenfor bestyrelsen. – Men det er hovedsageligt formændene der er blevet skrevet om i de gamle protokoller, men jeg er sikker på, at mine andre formandskolleger, vil give mig ret i, at arbejdet ikke har kunnet lade sig gøre, uden en meget stor hjælp fra andre i klubben gennem årene.